نكات مهم جهت ثبت نام و نظر سنجي


1 - ثبت نام از ابتداي ماه جاري تا انتهاي ماه جاري قابل دسترسي مي باشد


2 - نظرسنجي از روز 25 ماه جاري تا آخرين روز ماه جاري قابل دسترسي مي باشد


3 - در صورت اشتباه در ثبت نام مجدد ثبت نام را انجام دهيد